Jump to content
  • 1

Authservers error


Zammyk

Question

Recently I've been encountering the following error:
"An error occurred to attempt to reach Authservers.mojang.com"
I've looked up Technic forums, youtube videos, google'd and bing'd for answers, clearly no one has them.
Is this error possibly going to be fixed by staff's work or auth servers being fixed properly? No clue on what to do here.
1/10th chance it would log me in and the other 90% is like, no, you're not logging in. Any assistance? 
Thanks ~ Zammyk

Screenshot_2.png

Link to comment
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Vào ngày 23/8/2015 lúc 09:58, Zammyk cho biết:

Bạn có thể sử dụng
Authservers.mojang.com "
Tôi có thể sử dụng tính năng kỹ thuật, video youtube, google và bing'd trong câu trả lời, khó khăn không ai có
Là một trong những thứ có thể là một trong những thứ tuyệt vời nhất. Không có manh manh trong trò chơi làm gì
1/10 đề nghị về vấn đề này với sự lựa chọn và 90% Có ai hạ bộ không? 
Cảm ơn ~ Zammyk

Màn hình màn hình

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...